PUBLIKACIJE

КЊИГЕ АНДРИЈЕ МАРКУША

Позивамо Вас да присуствујете промоцији књига арх. Андрије Маркуша „ЊЕГОШ КАО АРХИТЕКТА –рекорди и анатеме“ и „САКРАЛНА АРХИТЕКТУРА СЛОБОДАНА ДРАГОВИЋА – Капела у Старој Пазови и Манастир Стањевићи“ која ће се одржати у среду, 15. маја у 19 часова у Крипти Храма Светога Саве у Београду у организацији Асоцијације српских архитеката из Београда и Архитектонског форума из Подгорице.

Говоре:

Његово Високопреосвештенство Митрополит Амфилохије,

скулптор Миодраг Живковић,

арх. Александар Радојевић и

арх. Слободан Малдини.

Одломке из књиге говоре глумци:

Евгенија Ковачевић и

Даниел Ковачевић.

Архитекта Андрија Маркуш сту­ди­рао је у Бе­о­гра­ду (дипл. 1965). За­по­слен у Оп­ште-гра­ђе­вин­ском пред­у­зе­ћу, Под­го­ри­ца (1965–66), Гра­ђе­вин­ском школ­ском цен­тру „инж. Мар­ко Ра­де­вић“, Под­го­ри­ца (1967–73), Ре­пу­блич­кој за­јед­ни­ци обра­зо­ва­ња Цр­не Го­ре (1973–77) и Уни­вер­зи­те­ту Цр­не Го­ре (1977–2001, кад од­ла­зи у пен­зи­ју).

Аутор бројних књига и критичких текстова у области архитектуре, Маркуш је своје интересовање усмерио првенствено на тра­ди­ци­о­нал­ну ар­хи­тек­ту­ру и аутор­ска дјела, пре­те­жно из дру­ге по­ло­вине два­де­се­тог ве­ка. Ан­га­жо­ван у Ар­хи­тек­тон­ском фо­ру­му из Погорице, и као члан ре­дак­ци­ја гла­си­ла стру­ке, ак­тив­но уче­ству­је на за­шти­ти на­сле­ђа кул­ту­ре и аутор­ских пра­ва. Ак­ти­ван је као гра­фич­ки ди­зај­нер. Ње­го­ви ра­до­ви из На­црт­не ге­о­ме­три­је пр­ви су об­ја­вље­ни у Цр­ној Го­ри . Живи у Подгорици.

časopis

"arhitektura"

Pogledajte poslednja tri broja časopisa “Arhitektura”